Deklaracja członkowska

Informacja Zarządu Wojewódzkiego LOK:
Koleżanki i Koledzy.
Poniżej wersja WORD nowej  deklaracji członkowskiej członka LOK.
Przyjmujemy zasadę taką, że każdy (bez wyjątku) członek  danej jednostki LOK tj. Koła,  Klubu – wypełnia deklarację pismem maszynowym / komputerowym i przekazuje wypełnioną i podpisaną deklarację Prezesowi swojej jednostki lub Komandorowi Klubu. Ten z kolei po skompletowaniu deklaracji wszystkich swoich członków przekazuje je w opisanej nazwą i nr danej jednostki podstawowej kopercie (teczce) Kierownikowi Rejonu.
Stąd prośba do Kierowników Rejonów LOK o doprowadzenie załącznika przedmiotowego maila do Prezesów / Komandorów swoich kół i klubów, zebranie kompletu wypełnionych pismem maszynowym / komputerowym deklaracji członkowskich ze wszystkich podległych jednostek  podstawowych (każda jednostka – Koło / Klub w odrębnej opisanej nazwą i numerem JP kopercie lub teczce)  i po skompletowaniu wszystkich przekazanie osobiste lub przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w odpowiednio zabezpieczonej kopercie do BWZW LOK Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.05.br. Termin podyktowany jest faktem, iż zgodnie z uchwałą nr 71/2022 ZG LOK z dn. 28.10.2022 roku, niezłożenie deklaracji do 30.06.2023 r. przez członka LOK, będzie traktowane jako rezygnacja z członkostwa w naszym stowarzyszeniu. Proszę o zrozumienie ogromu pracy jaki trzeba będzie włożyć w stworzenie bazy elektronicznej członków  na podstawie dostarczonych przez Kierowników deklaracji członkowskich. Z uwagi na brak Kierownika Rejonu LOK w m. Poznań odpowiedzialnymi  za dostarczenie kompletu wypełnionych j/w deklaracji, czynie Prezesów / Komandorów poszczególny Kół / Klubów.
D E K L A R A C J A
Po wypełnieniu przesyłamy plik w wersji edytowalnej na maila:
irek-lok@o2.pl a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczamy Prezesowi w wersji papierowej.